Uvjeti prodaje

 • OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

  Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati e-mailom ili poštom na adresu:
  FILIA d.o.o.
  Ferde Filipovića 50d
  35000 SLAVONSKI BROD
  e-mail:filia.sb@gmail.com

  Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete svoje točne podatke. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.


  Prava na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu
  1. sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, te je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
  2. da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, treba nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom
  3. u slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora i u stanju u kojem je preuzela
  4. kupac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, kompletan, u originalnoj ambalaži, te potpuno ispravan i neoštećen budući da se taj proizvod vraća u prodaju
  5. prema Zakonu o zaštiti potrošača dužani ste sami snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora
  6. kupac snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe prema članku 77. ZZP (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti
  7. ukoliko je proizvod vraćen neispravan, oštećen ili bez pojedinih dijelova i prateće opreme ili dokumentacije, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe, te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava
  8. prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što proizvod bude vraćen kompletan i ispravan u stanju u kojem je bio isporučen bez ikakvih gore navedenih nedostataka tj. kad od ovlaštenog servisa dobije potvrdu da je s vraćenim proizvodom sve uredu i da se proizvod može vratiti u prodaju
  9. obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata primiti ćete putem e-maila u zakonskom roku

  Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora:
  - ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
  - ako je predmet ugovora artikl koji u trenutku sklapanja ugovora na daljinu nije bio na lageru prodavatelja, te je posebno za kupca naručen od proizvođača ili dobavljača
  - ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke, te nije moguće daljnje korištenje


  Prije kupovine proizvoda putem Web trgovine preporučamo Vam:
  - da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi prilikom izbora proizvoda
  - da se dodatno informirate o željenom proizvodu na Web stranici proizvođača

  Prije plaćanja proizvoda nakon zaprimljene ponude proporučamo Vam da dobro proučite ponudu i:
  - provjerite je li ponuđeni proizvod odgovara Vašim potrebama
  - jesu li na ponudi upisane ispravne količine, odgovarajuća cijena, kao i prihvatljiv rok isporuke
  - jesu li na ponudi upisani Vaši točni podaci
  - je li ponuda još uvijek važeća (svaka ponuda ima rok važenja)
  Plaćanjem ukupnog iznosa s ponude kupac prihvaća ponudu kao važeću i pristaje na sve uvjete ponude.

  Zamjena proizvoda/reklamacije/povrat
  Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

  Zamjena reklamiranog proizvoda
  Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Web store filia.hr obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (daljinski upravljač, ispravljač, upute, baterije i sl.). Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Nakon isteka roka od 7 (sedam) dana, reklamacija i popravak mogući su u ovlaštenom servisu.
  Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno putem e-maila na adresu: info@filia.hr. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali: dostava i sl.
  U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
  Svoju reklamaciju nam možete javiti pozivom na broj telefona 035/217-850 ili pismeno na e-mail info@filia.hr . Prilikom reklamiranja proizvoda, molimo vas da nam javite broj narudžbe u kojoj se nalazi reklamirani proizvod, broj računa ili vaše korisničko ime.

  Otkazivanje ugovora
  Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti isključivo pismeno putem e-maila na adresu: info@filia.hr ili slanjem poštom koristeći obrazac propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljnu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.
  Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Osjeku IV, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.
  * svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,
  * u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed
  *ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe
  Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava za vrijednost robe u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora u koliko je roba u međuvremenu vraćena u ispravnom stanju.

  Isključenje prava na otkaz ugovora

  Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:
  • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,
  • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
  • o prodaji audio ili videozapisa, te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
  • o prodaji knjiga i drugih publikacija.  Ukoliko prihvaćate Uvjete prodaje, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.
  Filia d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Slavonskom Brodu.